LuatVietnam

blue-check Quy chuẩn mới về PCCC sẽ được ban hành trước 20/8/2023

Công văn số 6167/VPCP-CN ngày 11/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình (1 trang)
Posted: 15/8/2023 2:52:02 PM | Latest updated: 16/8/2023 9:58:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764
LuatVietnam

Nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, Thủ tướng Chính phủ đã đôn đốc Bộ Xây dựng khẩn trương tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan và hoàn thành trước ngày 20/8/2023 việc sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2022/BXD) bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tế tại Việt Nam.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu