LuatVietnam

blue-check Các quy định cần biết về chi phí quản lý dự án English attachment

Công văn số 3618/BXD-KTXD ngày 11/8/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng (2 trang)
Posted: 19/9/2023 2:54:40 PM | Latest updated: 21/9/2023 3:43:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5787
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 32/2015/NĐ-CPstatus1 , chi phí quản lý dự án được điều chỉnh trong trường hợp được phép điều chỉnh dự án. Các trường hợp được điều chỉnh dự án xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng 2015 (sửa đổi tại khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

Định mức chi phí quản lý dự án đã được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 và hướng dẫn xác định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD .

Trường hợp chi phí quản lý dự án xác định theo định mức tỷ lệ % do Bộ Xây dựng ban hành không phù hợp thì có thể xác định bằng dự toán phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm của công việc quản lý dự án, khối lượng công việc quản lý dự án cần thực hiện,.. Việc xác định chi phí quản lý dự án phải đảm bảo tính đúng, đủ, tránh thất thoát lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng,

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5787

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu