LuatVietnam

red-check Quy định chi tiết Luật hải quan 2015 English attachment

Nghị định số 08/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (87 trang)
Posted: 23/1/2015 3:25:46 PM | Latest updated: 20/8/2022 2:07:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3658 | Vietlaw: 198
LuatVietnam

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hải quan số 54/2014/QH13status2 , có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2015

Một trong những thay đổi quan trọng của Nghị định này là bắt buộc hàng hóa XNK phải khai hải quan theo phương thức điện tử (Điều 25)

Phương thức khai hải quan truyền thống chỉ còn áp dụng với những hàng hóa XNK sau: của cư dân biên giới, của khách xuất - nhập cảnh, hàng viện trợ, quà biếu tặng, tài sản di chuyển của cá nhân, phương tiện quay vòng.

Bổ sung một số đối tượng "Người khai hải quan" gồm: chủ phương tiện (hoặc người được chủ phương tiện ủy quyền), người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa (Điều 5)

Điều kiện xét công nhận "doanh nghiệp ưu tiên" cũng có thay đổi theo hướng nới lỏng điều kiện về hạn mức kim ngạch. Cụ thể: giảm hạn mức kim ngạch XNK từ 200 xuống còn 100 triệu USD/năm, từ 50 xuống còn 40 triệu USD/năm (đối với doanh nghiệp SXXK) và từ 50 xuống còn 30 triệu USD/năm (doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông, thủy sản) (Điều 10)

Quy định về hành lý xuất nhập cảnh tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CPstatus1 được quy định tại các Điều từ 57 đến 60. Theo đó, định mức hành lý xuất nhập cảnh được miễn thuế sẽ thực hiện theo Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2015, thay thế các Nghị định: số 154/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 15/12/2005; số 87/2012/NĐ-CPstatus1 ngày 23/10/2012; số 66/2002/NĐ-CPstatus1 ngày 01/7/2002; số 06/2003/NĐ-CPstatus1 ngày 22/01/2003 và số 40/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 16/3/2007.

Bãi bỏ Khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 7, Khoản 5 Điều 25, Điều 50 Nghị định số 83/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 22/7/2013, bãi bỏ Quyết định số 65/2004/QĐ-TTgstatus1 ngày 19/4/2004 và Quyết định số 19/2011/QĐ-TTgstatus1 ngày 23/3/2011.

Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ các quy định tại Điều 82, 89 và 92 Nghị định này kể từ ngày 01/7/2016, xem quy định mới tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 1/7/2016.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 20/4/2018.
  • Bãi bỏ nội dung quy định về kiểm tra chuyên ngành tại khoản 5, khoản 6 Điều 60 Nghị định này (được bổ sung theo Khoản 31 Điều 1 của Nghị định số 59/2018/ND-CPstatus2 ) kể từ ngày 01/01/2020, theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Mar-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3658

Tệp đính kèm

Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND08_21012015CP[Rev.1, 68/2016/ND/CP, 01/07/2016].doc

Văn bản xử phạt

stop-check 127/2013/NĐ-CPTăng mức phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan kể từ 15/12/2013 English attachment

Dòng thời gian