LuatVietnam

blue-check Quy định chung về chính sách và khai nộp thuế từ 5/12/2020 English attachment

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (266 trang)
Posted: 22/10/2020 7:32:46 AM | Latest updated: 27/8/2022 11:06:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5072 | Vietlaw: 488
LuatVietnam

Nghị định thay mới các quy định về đăng ký thuế, khai nộp thuế, chính sách miễn giảm, xóa, khoanh nợ thuế và cưỡng chế thuế, gồm cả biểu mẫu, hồ sơ khai nộp thuế của từng sắc thuế.

Theo Nghị định này, doanh nghiệp nếu bị thiệt hại vật chất vì các lý do chiến tranh, bạo loạn, đình công thì cũng được coi là bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng. Theo đó, sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, miễn tiền xử phạt thuế (Điều 3).

Các trường hợp sau đây được miễn nộp hồ sơ khai thuế: chỉ có hoạt động kinh doanh thuộc diện không chịu thuế; cá nhân có thu nhập được miễn thuế; DNCX chỉ có hoạt động xuất khẩu (được miễn nộp hồ sơ khai thuế GTGT); tạm ngừng hoạt động kinh doanh; đã đóng MST (khoản 3 Điều 7).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020. Tuy nhiên, chính sách miễn, giảm, xóa nợ thuế tại Nghị định này được áp dụng từ 1/7/2020.

Nghị định này thay thế Nghị định số 83/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 22/7/2013 đồng thời bãi bỏ một số quy định sausau:

- Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 01/10/2014;

- Từ khoản 1 Điều 5 đến khoản 11 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/02/2015;

- Điều 3, Điều 4 Nghị định số 100/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016;

- Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 04/10/2016;

- Khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 24/02/2020;

- Khoản 3 Điều 13a Nghị định số 45/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014;

- Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/4/2014;

- Điều 27, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 27/6/2013;

- Điểm a và b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 31/7/2019;

- Khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 17/7/2017;

- Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014;

- Khoản 3, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014;

- Điều 7 Nghị định số 53/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2011;

- Điểm a, b, c, d, đ khoản 4 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 21/02/2019;

- Từ Điều 17 đến Điều 53 Nghị định số 129/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 16/10/2013;

- Từ Điều 25 đến Điều 69 Nghị định số 127/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 15/10/2013;

- Khoản 20, khoản 21 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 26/5/2016.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 4/5/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 125/2020/NĐ-CPQuy định về xử phạt thuế và hóa đơn English attachment

Thông tin

Hiệu lực 5-Dec-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5072

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND126_19102020CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Kê khai thuế

blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808
blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment