LuatVietnam

blue-check Quy định khung về cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12status2 , được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 (205 trang)
Posted: 23/8/2023 7:20:02 AM | Latest updated: 28/8/2023 3:07:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770
LuatVietnam

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi năm 2022), bao gồm:

- Cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện;

- Sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên; công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài;

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 88/2021/NĐ-CPstatus1 ngày 01/10/2021.

Các hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đã nộp trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực và đang trong thời gian xử lý thì được tiếp tục thực hiện theo các quy định đang áp dụng.

Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được cấp trước ngày 1/7/2024 được gia hạn, cấp đổi tại các tổ chức được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

Tổ chức đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất mà hết hạn sử dụng trước ngày 6/9/2023 phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời hạn còn lại của giấy phép tính từ ngày 1/7/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 18-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Tần số vô tuyến điệnCập nhật đến: 23-Aug-2023

Dòng thời gian