LuatVietnam

light-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment

Thông tư số 04/2022/TT-NHNN ngày 16/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (3 trang)
Posted: 20/6/2022 12:46:45 PM | Latest updated: 25/6/2022 10:08:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

So với quy định cũ tại Thông tư 04/2011/TT-NHNNstatus3 , Thông tư này quy định rõ hơn về các hình thức tiền gửi rút trước hạn; thế nào là rút trước hạn tiền gửi và đối tượng áp dụng.

Theo đó, rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, bao gồm các hình thức tiền gửi như: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu....

Đặc biệt, Thông tư cho phép ngân hàng và khách hàng được tự thỏa thuận về mức lãi suất áp dụng khi rút trước hạn tiền gửi. Tuy nhiên, lãi suất rút trước hạn tiền gửi tối đa chỉ bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất đang áp dụng tại ngân hàng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi.

Thông tư đồng thời cũng quy định việc áp dụng lãi suất rút trước hạn trong trường hợp khách hàng chỉ rút trước hạn một phần tiền gửi.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022 và thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNNstatus3 ngày 10/3/2011.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT04-16062022NHNN[EN].pdf
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian

Lãi suất