LuatVietnam

red-check Quy định mới về công trình và hành nghề xây dựng English attachment

Nghị định số 15/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (148 trang)
Posted: 8/3/2021 7:22:52 AM | Latest updated: 21/6/2023 9:50:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5162 | Vietlaw: 504
LuatVietnam

Nghị định này quy định các vấn đề sau:

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng;

- Khảo sát xây dựng;

- Cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

- Xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài;

- Quản lý năng lực hoạt động xây dựng;

- Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định có đề cập đến một số công trình mang khái niệm mới như: Công trình chính của dự án; Công trình ảnh hưởng đến cộng đồng; Công trình xây dựng theo tuyến; Công trình hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency Building) ; Công trình tiết kiệm tài nguyên (Resource Efficiency Building); Công trình xanh (Green Building)

Đính kèm 10 phụ lục sau:

- Phụ lục 1: 8 biểu mẫu về thẩm định, phê duyệt dự án

- Phụ lục 2: 13 biểu mẫu về cấp giấy phép xây dựng

- Phụ lục 3: 10 biểu mẫu về cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài

- Phụ lục 4: 7 biểu mẫu về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Phụ lục 5: 2 mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Phụ lục 6: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của người được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

- Phụ lục 7: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của đơn vị được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Phụ lục 8: Bảng ãm ký hiệu sử dụng trên Chứng chỉ xây dựng

- Phụ lục 9: Bảng phân loại dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành của công trình

- Phụ lục 10: Danh mục các công trình ảnh hưởng lớn đến lợi ích cộng đồng

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/status1 2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/status1 7/2018. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 3-Mar-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5162

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

blue-check 16/2022/NĐ-CPMức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment

Lược đồ

Hành nghề xây dựngCập nhật đến: 1-Nov-2022

Dòng thời gian