LuatVietnam

red-check Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng English attachment

Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 9/2/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (37 trang)
Posted: 18/2/2021 12:20:16 PM | Latest updated: 22/6/2023 12:25:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5150 | Vietlaw: 501
LuatVietnam

Nghị định thay mới các quy định về dự toán xây dựng; giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng; chi phí quản lý dự án; thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng; quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu.

Theo đó, đối với dự án có nhiều công trình, chủ đầu tư cần xác định tổng dự toán để quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong trường hợp cần thiết. "Tổng dự toán" bao gồm các dự toán xây dựng của từng công trình và chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng tính chung cho cả dự án (khoản 3 Điều 11).

Việc thẩm định dự toán xây dựng sẽ được thực hiện đồng thời với việc thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở (khoản 1 Điều 13).

Chủ đầu tư được tự thẩm định và phê duyệt dự toán đối với các chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng và các chi phí tính chung cho cả dự án. Trường hợp các chi phí này đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư, chủ đầu tư vẫn được xem xét chuẩn xác lại nếu cần thiết (khoản 6 Điều 13).

Đối với chi phí quản lý dự án, chỉ được được điều chỉnh khi có thay đổi về phạm vi công việc quản lý dự án, tiến độ thực hiện hoặc điều chỉnh dự án (khoản 3 Điều 30).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CPstatus1 .

Đối với các dự án trong giai đoạn chuyển tiếp được thực hiện như sau (Điều 44):

- Nếu dự án đã trình thẩm định tổng mức đầu tư trước 1/1/2021 nhưng chưa có kết quả thẩm định thì được tiếp tục thẩm định theo quy định của Luật Xây dựng 2014; tuy nhiên các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo phải áp dụng Nghị định này.

- Nếu dự án đã có kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng nhưng chưa phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực, miễn thẩm định lại nhưng các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo phải áp dụng Nghị định này.

- Nếu dự án đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện công việc nào thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án (chưa phát hành hồ sơ mời thầu) thì các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo phải áp dụng Nghị định này.

- Nếu dự án đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực và đã hoặc đang thực hiện một, một số công việc thì các công việc chưa thực hiện được quản lý chi phí theo quy định cũ, trừ: nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng áp dụng theo Nghị định này.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 9-Feb-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5150

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian