LuatVietnam

blue-check Quy định mới về tiêu chuẩn nhận biết và phương pháp tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ

Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định (17 trang)
Posted: 20/6/2022 7:21:04 AM | Latest updated: 21/6/2022 10:10:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định và phương pháp tính hao mòn đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cần lưu ý, quy định tại Thông tư này chỉ nhằm thực hiện kế toán tài sản và báo cáo tình hình tăng, giảm, tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông đường bộ; không áp dụng để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, bảo trì hay xác định giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 178/2013/TT-BTCstatus1 ngày 02/12/2013 và Thông tư liên tịch số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVTstatus1 ngày 29/7/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Tài sản cố định

blue-check Hàng miễn thuế của dự án đầu tư phải báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng English attachment
blue-check Cho thuê lại văn phòng phải phát hành hóa đơn
blue-check Có được hạch toán chi phí khấu hao của TSCĐ nhận cho tặng?
blue-check Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
blue-check Chi phí mua công cụ, dụng cụ vẫn được hạch toán dần theo thời hạn tối đa 3 năm
blue-check Phần trích khấu hao TSCĐ vượt mức sẽ bị xuất toán
blue-check Quy định mới về tiêu chuẩn nhận biết và phương pháp tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ
blue-check Phát mãi tài sản có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế, ngân hàng phải nộp thay thuế
blue-check Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
blue-check Tiền thuê đất trả nhiều đợt không được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao
blue-check Cơ quan thuế không giải đáp vướng mắc về thời gian trích khấu hao TSCĐ
blue-check TSCĐ đang cho thuê vẫn được trích khấu hao
blue-check Khối lượng công trình thiếu hóa đơn có được chấp nhận hạch toán?
blue-check Phần nguyên giá tài sản cố định không có hóa đơn sẽ bị xuất toán
blue-check Máy móc cho mượn có được trích khấu hao?
blue-check Điều kiện khấu hao nhanh máy móc thiết bị
blue-check Máy móc miễn thuế hết khấu hao vẫn phải đăng ký tờ khai và truy nộp thuế khi thanh lý
blue-check Ngừng sử dụng TSCĐ sẽ phải ngừng trích khấu hao
blue-check Công cụ, dụng cụ được phân bổ dần chi phí trong thời hạn 3 năm
blue-check Về việc tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản