LuatVietnam

light-check Quy định mới về tiêu chuẩn nhận biết và phương pháp tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ

Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định (17 trang)
Posted: 20/6/2022 7:21:04 AM | Latest updated: 21/6/2022 10:10:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định và phương pháp tính hao mòn đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cần lưu ý, quy định tại Thông tư này chỉ nhằm thực hiện kế toán tài sản và báo cáo tình hình tăng, giảm, tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông đường bộ; không áp dụng để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, bảo trì hay xác định giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 178/2013/TT-BTCstatus3 ngày 02/12/2013 và Thông tư liên tịch số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVTstatus1 ngày 29/7/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 30-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Tài sản cố định