LuatVietnam

light-check Quy định mới về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho công viên chức

Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 4/5/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CPstatus2 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (33 trang)
Posted: 8/5/2023 8:08:30 AM | Latest updated: 29/5/2023 10:40:17 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công viên chức ở nước ngoài bằng nguồn NSNN; tiêu chuẩn giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công viên chức và đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công viên chức.

Thông tư này áp dụng đối với các khóa bồi dưỡng (bao gồm giảng dạy trực tiếp trên lớp hoặc từ xa) gồm:

a) Khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức.

b) Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

c) Khóa bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

d) Khóa bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ.

đ) Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

Theo Điều 10 Thông tư này, cán bộ, công viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài phải chấp hành đầy đủ các quy định của đoàn, chấp hành pháp luật của nước đến học, nội quy của cơ sở bồi dưỡng, cơ sở lưu trú và phải báo cáo kết quả học tập cho cơ quan cử đi chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày đoàn về nước.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2023.

Bãi bỏ Thông tư số 01/2018/TT-BNVstatus3 ngày 08/01/2018 và Thông tư số 10/2017/TT-BNVstatus3 ngày 29/12/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Jun-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

light-check Chính sách nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế (áp dụng từ 20/7/2023)
light-check Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo công chức
light-check Danh mục công chức ngành kiểm dịch, kiểm lâm phải định kỳ chuyển đổi công tác
blue-check Quy chế vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức
light-check Quy định mới về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho công viên chức
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo viên công lập
blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
blue-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức English attachment
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính