LuatVietnam

red-check Quy định về khai hải quan và chính sách thuế XNK English attachment

Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (167 trang)
Posted: 1/4/2015 8:45:45 AM | Latest updated: 15/9/2022 9:24:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3695 | Vietlaw: 195
LuatVietnam

Thông tư này áp dụng đối với tất cả các loại hàng hóa XNK, bao gồm cả hàng hóa của DNCX, hàng hóa gia công cho nước ngoài, hàng hóa theo Quyền XK, NK của doanh nghiệp FDI; chỉ loại trừ hàng hóa gửi qua chuyển phát nhanh, hàng hóa XNK là xăng dầu, khí mỏ hóa lỏng và hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế (khoản 2 Điều 1)

So với quy định hiện hành, Thông tư này có một số thay đổi quan trọng gồm:

- Miễn nộp tờ khai hải quan điện tử khi làm thủ tục xét miễn, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, gia hạn nộp thuế, nộp dần nợ thuế, xóa nợ thuế (khoản 1 Điều 3)

- Doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, bị chia, tách vẫn được kế thừa (có điều kiện) ưu đãi ân thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập SXXK (khoản 2 Điều 2)

- Doanh nghiệp được phép đề nghị Hải quan giải quyết thủ tục hải quan vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc (Điều 4)

- Các trường hợp thanh toán qua ngân hàng được chấp nhận đối với hàng hóa NSXXK để ân hạn thuế phải thực hiện theo khoản 4 Phụ lục VII Thông tư này (Điều 42)

- Hàng hóa mua bán, luân chuyển giữa các DNCX, hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa, gia công cũng được lựa chọn khai hoặc không khai hải quan (Điều 74)

- Thay mới toàn bộ biểu mẫu khai hải quan

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015. Riêng điểm đ.2 khoản 1, điểm đ khoản 4 Điều 42; khoản 4, khoản 7, khoản 8 Điều 133; Điều 135 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13status2 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực (từ ngày 01/01/2015).

Cách xác định tiền chậm nộp đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/01/2015 nhưng người nộp thuế chậm nộp thuế và thực hiện nộp thuế từ ngày 01/01/2015 thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 133 Thông tư này.

Thông tư này bãi bỏ:

a) Thông tư số 94/2014/TT-BTCstatus1 ngày 17/7/2014;

b) Thông tư số 22/2014/TT-BTCstatus1 ngày 14/2/2014;

c) Thông tư số 128/2013/TT-BTCstatus1 ngày 10/9/2013;

d) Thông tư số 196/2012/TT-BTCstatus1 ngày 15/11/2012;

đ) Thông tư số 186/2012/TT-BTCstatus1 ngày 02/11/2012;

e) Thông tư số 183/2012/TT-BTCstatus1 ngày 25/10/2012;

g) Thông tư số 15/2012/TT-BTCstatus1 ngày 08/02/2012;

h) Thông tư số 190/2011/TT-BTCstatus1 ngày 20/12/2011;

i) Thông tư số 45/2011/TT-BTCstatus1 ngày 04/4/2011;

k) Thông tư số 45/2007/TT-BTCstatus1 ngày 07/5/2007;

l) Thông tư số 13/2014/TT-BTCstatus1 ngày 14/1/2014;

m) Thông tư số 175/2013/TT-BTCstatus1 ngày 29/11/2013;

n) Thông tư số 237/2009/TT-BTCstatus1 ngày 18/12/2009;

Và các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ Điều 94 Thông tư này kể từ ngày 14/02/2016, xem quy định mới tại Thông tư số 217/2015/TT-BTCstatus1 ngày 31/12/2015.
  • Các điều từ Điều 97-101 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Lý do: Theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 1/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Công bố tại Quyết định số 1859/QĐ-BTC ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính.
  • Các khoản 1, 2, 3, 4, 7 và 8 Điều 45 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, xem quy định mới tại Thông tư số 274/2016/TT-BTCstatus1 ngày 14/11/2016.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTCstatus2 ngày 20/4/2018.
  • Các quy định tại Điều 8, 9, 11, 12, 13 và 15 Mục I Chương II Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 02/01/2021, theo quy định tại Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 128/2020/NĐ-CPMức phạt mới trong lĩnh vực hải quan English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Apr-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3695

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT38_25032015BTC[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT38_25032015BTC[Rev.1, 217/2015/TT/BTC, 14/02/2016].doc
Thay đổi lần 2: TT38_25032015BTC[Rev.2, 1859/QD/BTC, 31/08/2016].doc
Thay đổi lần 3: TT38_25032015BTC[Rev.3, 274/2016/TT/BTC, 01/01/2017].doc
Thay đổi lần 4: TT38_25032015BTC[Rev.4, 39/2018/TT/BTC, 05/06/2018].doc

Dòng thời gian

Chính sách Hải quan

blue-check Hàng lưu tại kho ngoại quan mùa dịch chỉ được gia hạn tái xuất đến 31/12/2023 English attachment
blue-check Hải quan TP. HCM khuyến cáo doanh nghiệp nộp đúng hạn báo cáo sử dụng hàng miễn thuế
blue-check Các lưu ý khi doanh nghiệp muốn đưa hàng nhập khẩu về kho bảo quản
blue-check Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh của ngành Hải quan năm 2023
blue-check Doanh nghiệp không phải trả chi phí kiểm tra thực tế container
blue-check Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi không được phép giao hàng cho các xe vi phạm về quá khổ, quá tải
blue-check Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp English attachment
blue-check Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công cho tặng từ thiện tại Việt Nam
blue-check Đề án thí điểm cho phép ngân hàng thương mại thu thuế XNK thay cho Hải quan English attachment
blue-check Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phải thực hiện đến khi dự án chấm dứt hoạt động
blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan
blue-check TCHQ trả lời EUROCHARM về việc nhập khẩu xe nguyên chiếc, xác định trị giá hải quan...
blue-check Điều kiện miễn thuế XNK đối với hàng gia công và SXXK của doanh nghiệp FDI
blue-check Hải quan các tỉnh bị nhắc nhở vì kiểm tra thực tế hàng quá cảnh quá mức cần thiết
blue-check Chi cục Hải quan có quyền ra quyết định cưỡng chế làm thủ tục hải quan
blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Hàng nhập SXXK từ kho ngoại quan vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 17 giải đáp của TCHQ về thuế và thủ tục hải quan
blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030