LuatVietnam

stop-check Quy định về thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án PPP do Bộ GTVT quản lý

Thông tư số 50/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 11/9/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý (14 trang)
Posted: 26/10/2018 10:34:37 AM | Latest updated: 6/1/2023 1:57:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4583
LuatVietnam

Cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án PPP quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng đối với các dự án PPP gồm:

a) Dự án quan trọng quốc gia (khi được Thủ tướng giao);

b) Dự án nhóm A;

c) Dự án nhóm B và C có liên quan từ hai Cục quản lý chuyên ngành trở lên hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Cục quản lý chuyên ngành; các dự án có tính chất phức tạp khác theo quyết định cụ thể của Bộ Giao thông.

2. Cục quản lý chuyên ngành là Cơ quan được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng đối với các dự án PPP nhóm B và C khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2018.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2023, thay thế bằng Thông tư số 50/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 27-Oct-2018
Hết hiệu lực 1-Mar-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4583
Văn bản thay thế

follow 50/2022/TT-BGTVT - Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

light-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022