LuatVietnam

red-check Quy định về thuế TNDN 2014 English attachment

Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (76 trang)
Posted: 26/6/2014 7:49:33 AM | Latest updated: 27/8/2022 11:06:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3508 | Vietlaw: 160
LuatVietnam

So với quy định hiện hành tại Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 , Thông tư này có một số thay đổi về điều kiện hạch toán chi phí, thu nhập miễn thuế, thuế suất TNDN và ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

Một trong những thay đổi có lợi cho doanh nghiệp là giảm thuế suất TNDN phổ thông từ mức 25% xuống còn 22% kể từ ngày 1/1/2014 và 20% kể từ 1/1/2016. Đối với doanh nghiệp nhỏ có doanh thu năm trước không quá 20 tỷ đồng được áp dụng ngay mức thuế suất 20%. Trường hợp năm trước doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 12 tháng thì chỉ được hưởng thuế suất 20% khi doanh thu bình quân tháng không quá 1,67 tỷ đồng

Về điều kiện hạch toán chi phí, đối với những hóa đơn đầu vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp tại thời điểm ghi nhận chi phí doanh nghiệp chưa thanh toán thì không yêu cầu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, nếu sau đó thanh toán bằng tiền mặt thì phải ghi giảm chi phí

Kể từ năm 2014, dự án đầu tư mở rộng được xét lại ưu đãi thuế TNDN. Tuy nhiên, chỉ dành cho các dự án mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014 trở đi và thay thế cho Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 ngày 27/7/2012

Chính sách về thuế TNDN được Bộ Tài chính hướng dẫn theo từng giao đoạn thông qua các văn bản sau:

- Từ 1999 - 2000: Thông tư số 99/1998/TT-BTCstatus1 ngày 14/07/1998

- Từ 2001 - 2003: Thông tư số 18/2002/TT-BTCstatus1 ngày 20/02/2002

- Từ 2004 - 2006: Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTCstatus1 ngày 01/09/2004

- Từ 2007 - 2008: Thông tư số 134/2007/TT-BTCstatus1 ngày 23/11/2007

- Từ 2009 - 2011: Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư 18/2011/TT-BTC, áp dụng từ 2011

- Từ 2012 - 2013: Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 ngày 27/7/2012

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • - Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014.
  • Cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh” tại Thông tư này được thay bằng cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009” ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014.
  • - Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư này kể từ ngày 06/8/2015, xem quy định mới tại Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 ngày 22/6/2015.
  • Điều 10 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016, xem quy định mới tại Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTCstatus2 ngày 28/6/2016.
  • - Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTCstatus2 ngày 12/8/2016.
  • - Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 2-Aug-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3508

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT78_18062014BTC[EN].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT78_18062014BTC[Rev.1, 119/2014/TT/BTC, 01/09/2014].doc
Thay đổi lần 2: TT78_18062014BTC[Rev.2, 151/2014/TT/BTC, 15/11/2014].doc
Thay đổi lần 3: TT78_18062014BTC[Rev.3, 96/2015/TT/BTC, 06/08/2015].doc
Thay đổi lần 4: TT78_18062014BTC[Rev.4, 12/2016/TTLT/BKHCN/BTC, 01/09/2016].doc
Thay đổi lần 5: TT78_18062014BTC[Rev.5, 130/2016/TT/BTC, 01/07/2016].doc
Thay đổi lần 6: TT78_18062014BTC[Rev.6, 25/2018/TT/BTC, 01/05/2018].doc

Dòng thời gian

Thuế TNDN

blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản English attachment
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Bộ Tài chính đang dự tính gỡ bỏ quy định khống chế số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong năm 2020
blue-check Quy định về phân bổ thuế TNDN cho nhà máy ngoài tỉnh sẽ thay đổi từ 1/1/2022
blue-check Các khoản thuế gián thu được trừ ra khi xác định doanh thu xét giảm thuế TNDN
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho chi nhánh đang hưởng ưu đãi English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, tổng số thuế tạm nộp của 3 quý đầu không được thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi không được miễn giảm thuế TNDN English attachment
blue-check Một số lưu ý khi kê khai khấu trừ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài theo Hiệp định English attachment
blue-check Thay đổi người ĐDPL có ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế TNDN?
blue-check Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển cơ sở y tế có được miễn thuế? English attachment