LuatVietnam

blue-check Quy trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (29 trang)
Posted: 25/7/2023 11:04:56 AM | Latest updated: 27/7/2023 7:34:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5751
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 04 quy trình thủ tục về cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp và chế xuất Tp. Hà Nội.

Trong đó, quy trình cấp mới giấy phép môi trường áp dụng với: (i) dự án đầu tư nhóm III trong các khu công nghiệp có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức; (ii) dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực có tiêu chí về môi trường như đối tượng nêu trên.

Quy trình cấp đổi giấy phép môi trường áp dụng với chủ dự án đầu tư, cơ sở nhóm III trong các khu công nghiệp đã được cấp giấy phép môi trường khi có sự thay đổi tên dự án, cơ sở hoặc chủ dự án, cơ sở khác với giấy phép môi trường đã được cấp.

Quy trình cấp điều chỉnh giấy phép môi trường áp dụng với chủ dự án đầu tư, cơ sở nhóm III trong các khu công nghiệp đã được cấp giấy phép môi trường khi có thay đổi một trong các nội dung cấp phép không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, như: nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả nước thải tối đa, dòng nước thải, vị trí, phương thức xả nước thải....

Quy trình cấp lại giấy phép môi trường áp dụng với chủ dự án, cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường có đề nghị cấp lại giấy phép trong các trường hợp như: giấy phép hết hạn, dự án đầu tư tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất, tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 24-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5751

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Giấy phép môi trườngCập nhật đến: 24-Jul-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu