LuatVietnam

blue-check Quy trình cấp Thư đồng ý hoặc phản đối cho tổ chức tài chính quốc tế kinh doanh tại Việt Nam

Quyết định số 12/2022/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế (8 trang)
Posted: 10/5/2022 3:06:01 PM | Latest updated: 12/5/2022 2:48:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5449
LuatVietnam

Văn bản quy định về trình tự, thủ tục cấp Thư phản đối hoặc không phản đối việc tổ chức tài chính quốc tế được thực hiện các hoạt động cho vay, góp vốn, tài trợ thương mại, bảo lãnh, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động khác liên quan đến khu vực tư nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Cần lưu ý, Thư không phản đối được cấp theo quy định này không phải là giấy phép, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hay hàm ý bảo trợ cho tổ chức tài chính quốc tế được thực hiện các hoạt động nêu trên tại Việt Nam.

Hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế và các bên liên quan tại Việt Nam sau khi được cấp Thư không phản đối phải đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế, các quy định hiện hành của Việt Nam và thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Cơ quan chủ trì phải báo cáo Thủ tướng quyết định trong trường hợp có ý kiến phản đối của các bộ, cơ quan liên quan hoặc đề nghị cấp ý kiến không phản đối của các tổ chức tài chính quốc tế có các yếu tố không phù hợp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 9-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5449
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hiệp định - Điều ước