LuatVietnam

blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD

Quyết định số 40/QĐ-VSD ngày 4/4/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (342 trang)
Posted: 26/4/2022 9:13:54 AM | Latest updated: 5/5/2022 2:57:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5444
LuatVietnam

Quyết định ban hành Danh mục các giao dịch lưu ký, chuyển khoản, thanh toán bù trừ, vay và cho vay chứng khoán... được thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Chi tiết xem Phụ lục 01.

Quyết định đồng thời có quy định các điều kiện, quy trình đăng ký tài khoản và phương thức thực hiện các giao dịch thông qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-VSD ngày 23/5/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5444

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment