LuatVietnam

blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh

Công văn số 1604/TCT-KK ngày 16/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (13 trang)
Posted: 20/5/2022 7:46:10 AM | Latest updated: 23/5/2022 10:53:41 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Cá nhân (không kinh doanh) sẽ bắt đầu được đăng ký thuế "trực tuyến" theo quy trình này kể từ ngày 18/5/2022 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bao gồm: đăng ký thuế lần đầu và thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Điểm đặc biệt của quy trình này là sau khi cá nhân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cá nhân của người đăng ký thuế trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế/thay đổi thông tin đăng ký thuế. Cá nhân chỉ cần khai bổ sung những thông tin khác chưa có trong Cơ sở dữ liệu dân cư như email, số điện thoại, cơ quan trả thu nhập,...

Trường hợp thông tin cá nhân điền sẵn khớp đúng, hồ sơ sẽ được tiếp nhận; ngược lại, nếu thông tin cá nhân điền sẵn không khớp, hệ thống sẽ dừng nhận hồ sơ và yêu cầu cá nhân liên hệ cơ quan công an phường/xã để điều chỉnh lại thông tin.

Các thủ tục đăng ký thuế đối với cá nhân không kinh doanh đang được quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC và Thông tư 19/2021/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kê khai thuế