LuatVietnam

blue-check Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng tại Hà Nội

Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng; 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội (21 trang)
Posted: 21/8/2023 1:54:11 PM | Latest updated: 22/8/2023 9:36:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5768
LuatVietnam

Quyết định thay mới 02 Quy trình thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội, gồm:

1. Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (QT- 1)

2. Quy trình bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng (QT- 2)

Trong đó, Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng và công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng Hà Nội.

Thời hạn giải quyết là 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với các công trình còn lại.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình thủ tục hành chính nội bộ số 27 và 30 Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 07/4/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 17-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5768

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu