LuatVietnam

light-check Quy trình xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phát hiện qua kiểm toán

Quyết định số 07/2023/QĐ-KTNN ngày 16/5/2023 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (19 trang)
Posted: 18/5/2023 12:52:05 PM | Latest updated: 18/5/2023 11:08:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5701
LuatVietnam

Quyết định này ban hành Quy trình kiểm toán, xác minh và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Các hành vi tham nhũng được xử lý theo Quy trình này bao gồm:

(i) Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện như: tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trợ, can thiệp trái phép vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử vì vụ lợi.

(ii) Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện như: tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Theo Điều 9 Quy trình này, khi xem xét, xác định có hay không dấu hiệu tham nhũng, tội phạm trong vụ việc kiểm toán, Kiểm toán viên sẽ đối chiếu với các quy định của Bộ luật hình sự, Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật khác có liên quan về hành vi tham nhũng, đặc biệt tham khảo một số hành vi được trích dẫn theo Bộ luật hình sự tại Phụ lục kèm theo Quy trình này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Jun-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5701

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm toán

blue-check Sửa đổi Quy chế và các mẫu biểu áp dụng cho cuộc kiểm toán nhà nước
light-check Thay mới Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
light-check Quy trình xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phát hiện qua kiểm toán
blue-check Bãi bỏ Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN kể từ 28/4/2023
blue-check Bãi bỏ phương pháp kiểm toán BCTC doanh nghiệp dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu
blue-check Quy chế sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Kiểm toán dự án thuê phần mềm dịch vụ công
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án
blue-check Quy trình lập và thẩm định Kế hoạch kiểm toán hàng năm và trung hạn của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Thay mới Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước
blue-check Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN
blue-check Thay mới Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước
blue-check Những lưu ý dành cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên
blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính
blue-check Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
blue-check Những quy định bắt buộc tuân thủ của doanh nghiệp kiểm toán
blue-check Trình tự lập, thẩm định và phát hành Báo cáo kiểm toán nhà nước
blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022