LuatVietnam

Sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ có phải đăng ký về môi trường?

Cập nhật 21/8/2023 | Đăng tải: LVN.5772

hoi Nguyễn Như Tấn Tài (Sóc Trăng)
Tôi kinh doanh hộ gia đình. Tôi đang xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm chả lụa, tuy nhiên tôi gặp khó khăn khi không biết có thuộc đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo Điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP hay không.
Quy mô dự án: Nước thải sinh hoạt 1 m3/ngày đêm, nước thải phục vụ sản xuất kinh doanh 1 m3/ngày đêm, chất thải rắn sinh hoạt có phát sinh chủ yếu từ bao bì, lá chuối hư, vỏ bọc gói,...
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp vấn đề nêu trên.

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Loại hình sản xuất thực phẩm không thuộc danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Dự án của ông chỉ được miễn đăng ký môi trường nếu đáp ứng các tiêu chí tại Mục 12 Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm