LuatVietnam

blue-check Sáp nhập quận/huyện có khiến dự án bị mất ưu đãi theo địa bàn? English attachment

Công văn số 6183/BKHĐT-KTĐPLT ngày 2/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nội dung trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (3 trang)
Posted: 4/8/2023 9:07:15 AM | Latest updated: 14/8/2023 9:06:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5756
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn việc phê duyệt dự án đầu tư công; rà soát điều chỉnh quy hoạch; xác định địa bàn ưu đãi đầu tư; điều chỉnh dự án; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... do việc sắp xếp lại các huyện, xã giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 .

Theo đó, trường hợp việc sắp xếp lại các huyện, xã giai đoạn 2023-2030 làm thay đổi về địa bàn ưu đãi đầu tư thì việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP .

Nếu việc sắp xếp lại các huyện, xã giai đoạn 2023-2030 làm ảnh hưởng đến các ưu đãi mà nhà đầu tư đang hưởng thì được xem xét thực hiện việc bảo đảm đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư và Điều 4 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP .

Trường hợp việc sắp xếp lại các huyện, xã làm thay đổi thông tin về địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư và khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP .

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi đơn vị hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5756

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu