LuatVietnam

blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022

Công văn số 3366/VPCP-KTTH ngày 31/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (2 trang)
Posted: 1/6/2022 2:26:15 PM | Latest updated: 2/6/2022 7:40:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5464
LuatVietnam

Công văn đôn đốc Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất trước ngày 20/6/2022 cho các cơ quan đại diện chủ sở hữu về hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Trong đó, quy định rõ việc thẩm định, đánh giá hồ sơ bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan đại diện chủ sở hữu và kết quả thẩm định, đánh giá, đề xuất phải được tổng hợp đầy đủ vào Tờ trình Thủ tướng kèm theo văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp để làm căn cứ xem xét phê duyệt.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5464
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước