LuatVietnam

blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả

Công điện số 01/CĐ-TCT ngày 14/2/2023 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (3 trang)
Posted: 16/2/2023 8:52:13 AM | Latest updated: 16/2/2023 3:11:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5641
LuatVietnam

Công điện yêu cầu Cục thuế các tỉnh phổ biến đầy đủ nội dung (phạm vi, đối tượng, thời hạn) của chính sách giảm tiền thuê đất năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang thuê đất nắm rõ và kịp thời làm thủ tục hưởng.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê của năm 2022 và sau đó được cơ quan thuế quyết định giảm tiền thuê theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg dẫn đến phát sinh tiền thuê đất nộp thừa thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp kỳ sau hoặc năm tiếp theo hoặc được bù trừ, hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa theo quy định của pháp luật quản lý thuế (nếu không còn phải nộp tiền thuê đất kỳ tiếp theo).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5641

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án
blue-check Các lưu ý về điều kiện, thủ tục giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Dự án sử dụng đất sai mục đích phải hoàn trả tiền thuê đất được miễn giảm kèm tiền chậm nộp
blue-check Chỉ chấp nhận những hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 nộp trước 31/12/2021 English attachment
blue-check Về khoản tiền phải nộp bổ sung khi được gia hạn sử dụng đất
blue-check Dự án còn sử dụng đất sau khi hết thời hạn thuê vẫn phải nộp tiền thuê đất
blue-check Dự kiến giảm tiền thuê đất năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Về thời hạn nộp tiền thuê đất khai điều chỉnh
blue-check Các trường hợp đặc biệt được ân hạn tiền thuê đất
blue-check Đất xây dựng công trình sự nghiệp được miễn tiền thuê
blue-check Dự án khai thác tài nguyên khoáng sản không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Chỉ chấp nhận hồ sơ xin giảm tiền thuê đất 2021 nộp trước 1/1/2022 English attachment
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 phải nộp trước 1/1/2022