LuatVietnam

blue-check Sửa đổi chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất English attachment

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (5 trang)
Posted: 28/10/2019 10:59:50 AM | Latest updated: 9/1/2020 7:53:44 AM (GMT+7) | Vietlaw: 440

Nghị định sửa đổi, bổ sung về chính sách ghi nợ và xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc hộ nghèo hoặc có công với cách mạng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2019 và bãi bỏ Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014.

Xem Văn bản hợp nhất số 57/VBHN-BTC ngày 21/11/2019.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 10-Dec-2019
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu