LuatVietnam

blue-check Sửa đổi một số quy định về đầu tư dự án ODA English attachment

Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 4/5/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (8 trang)
Posted: 5/5/2023 10:35:48 AM | Latest updated: 9/5/2023 9:50:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5693 | Vietlaw: 610
LuatVietnam

Các điều, khoản của Nghị định 114/2021/NĐ-CPstatus2 về đầu tư dự án ODA được sửa đổi, bổ sung gồm:

- Bổ sung thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án ODA nhóm B, nhóm C cho Bộ trưởng và HĐND cấp tỉnh tại khoản 3a, 3b Điều 12.

- Sửa đổ, bổ sung thủ tục điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án ODA tại khoản 5 Điều 13.

- Bổ sung thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án ODA thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và HĐND cấp tỉnh tại khoản 5a, 5b Điều 14.

- Bổ sung quy định về hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ODA nhóm B, nhóm C phải có văn bản góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nêu tại điểm b1 khoản 1 Điều 15.

- Sửa đổi thủ tục gia hạn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ODA nêu tại khoản 7 Điều 15.

- Bổ sung quy định cho phép chủ đầu tư dự án ODA được tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi ký thỏa thuận về vốn ODA tại Điều 17.

- Bổ sung quy định miễn thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư cho các trường hợp điều chỉnh dự án ODA, gồm: điều chỉnh thời gian thực hiện dự án không làm thay đổi các nội dung chính còn lại của Quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh giảm vốn vay ODA và không làm thay đổi nội dung chính còn lại của Quyết định chủ trương đầu tư (khoản 2a Điều 19).

- Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại nêu tại điểm c khoản 2 Điều 23.

- Thay mới Mẫu Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA ban hành tại Phụ lục II.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5693

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND20_04052023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dự án ODA

blue-check Sửa đổi một số quy định về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Bãi bỏ 03 thủ tục về thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án ODA tại TP. HCM
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án sử dụng vốn viện trợ English attachment
blue-check Nhà thầu phụ không được hoàn thuế GTGT của dự án ODA English attachment
blue-check Chi phí nằm ngoài Văn kiện Dự án ODA không được hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA có được miễn thuế?
blue-check Hàng hóa mua vào phục vụ hoạt động của Văn phòng dự án ODA không được hoàn thuế
blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Tư vấn cho dự án ODA vẫn phải nộp thuế
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment