LuatVietnam

light-check Sửa đổi một số quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư English attachment

Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/2/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 , Nghị định số 100/2016/NĐ-CPstatus2 và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTCstatus2 ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (3 trang)
Posted: 2/3/2023 7:16:34 AM | Latest updated: 2/3/2023 4:28:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5648 | Vietlaw: 601
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi khoản 10, khoản 13 Điều 7 và khoản 2, khoản 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 liên quan đến giá tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng BĐS, hoạt động sản xuất điện và hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Theo đó, giá tính thuế GTGT, giá đất được trừ khi tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng BĐS được thực hiện theo quy định mới tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP .

Các trường hợp hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện được thực hiện theo quy định mới tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP và được áp dụng hồi tố từ thời điểm Nghị định 100/2016/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực (1/7/2016).

Về hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, theo sửa đổi điểm a.4 khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp sẽ nộp bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề có điều kiện để làm cơ sở xét hoàn thuế.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư này có hướng dẫn cụ thể khoản 2 Điều 2 Nghị định 49/2022/NĐ-CP về việc điều chỉnh tiền thuế GTGT, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế (nếu có) đối với trường hợp dự án đầu tư bị thu hồi tiền hoàn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CPstatus2 .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5648

Tệp đính kèm

enflag wordicon TT13_28022023BTC[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án ngoài tỉnh
blue-check Hàng thuê gia công tại khu phi thuế quan không được hoàn lại thuế nhập khẩu
blue-check Doanh nghiệp ưu tiên vẫn có thể bị kiểm tra sau hoàn thuế
light-check Sửa đổi một số quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư English attachment
blue-check Khi nào được khai bổ sung số thuế GTGT đề nghị hoàn?
blue-check Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT
blue-check Cơ quan hải quan giữ quyền hoàn thuế GTGT đối với hàng tái xuất trả nước ngoài
blue-check Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu
blue-check Tiền hoàn thuế GTGT nếu nhiều hơn 10% doanh thu xuất khẩu sẽ bị phạt chậm nộp
blue-check Dự án sẽ được hoàn thuế nếu doanh nghiệp góp đủ vốn trước thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn
blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?
blue-check Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế cho dự án được Công ty giao quản lý
blue-check Hàng SXXK nếu khai sai mã loại hình có được hoàn thuế nguyên liệu?
blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT
blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại
blue-check Đưa hàng nhập khẩu tại chỗ vào SXXK trước khi thông quan sẽ bị từ chối hoàn thuế
blue-check Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả
blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ thi công lắp đặt cho DNCX
blue-check Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK