LuatVietnam

red-check Sửa đổi một số quy định về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn English attachment

Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (41 trang)
Posted: 6/3/2015 11:34:06 AM | Latest updated: 27/8/2022 11:06:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3678 | Vietlaw: 189
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Thông tư gồm:

1. Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 (đã được sửa đổi theo Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ) về: đối tượng không chịu thuế GTGT; giá đất được trừ khi tính thuế GTGT; đối tượng không áp dụng thuế suất GTGT 0%; điều kiện khấu trừ thuế GTGT; hoàn thuế đối với dự án đầu tư; hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

2. Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 (đã được sửa đổi theo Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ) về: khai nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh; hồ sơ khai thuế GTGT, thuế TTĐB; khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài; ân hạn nộp thuế; xác định tiền chậm nộp thuế; kiểm tra hoàn thuế

3. Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 về: điều kiện sử dụng hóa đơn tự in; việc sử dụng hóa đơn của đối tượng rủi ro cao về thuế; nội dung của Thông báo phát hành hóa đơn; nguyên tắc lập hóa đơn

Theo đó, một trong những điểm mới của Thông tư này là bỏ Bảng kê HHDV mua vào, bán ra trong Hồ sơ khai thuế GTGT và thuế TTĐB.

Từ ngày 1/1/2015, hồ sơ khai thuế GTGT chỉ cần có Tờ khai thuế GTGT, mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (nếu áp dụng phương pháp khấu trừ), mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 (nếu áp dụng phương pháp trực tiếp)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13status2 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015 hiệu lực thi hành (tức 01/01/2015).

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:

- Thông tư số 05/2012/TT-BTCstatus1 ngày 05/01/2012;

- Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 ngày 31/12/2013;

- Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 06/11/2013;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014.

Những điểm mới của Thông tư này đã được Tổng cục Thuế tổng hợp và giới thiệu tại Công văn số 767/TCT-CS ngày 5/3/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 17/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 30/12/2021.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2017/TT-BTCstatus1 ngày 27/4/2017.
  • Bãi bỏ Điều 2 Thông tư này kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

stop-check 176/2016/TT-BTCSửa đổi quy định về xử phạt hóa đơn English attachment
stop-check 10/2014/TT-BTCQuy định các mức phạt hành chính về hóa đơn English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3678

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT26_27022015BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808
blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment