LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp English attachment

Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTCstatus2 ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính (10 trang)
Posted: 21/3/2023 10:27:51 AM | Latest updated: 31/3/2023 12:27:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5662 | Vietlaw: 606
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, phụ lục của Thông tư số 36/2021/TT-BTCstatus2 về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cụ thể:

- Bỏ quy định phải rà soát, xây dựng phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp được phê duyệt vốn điều lệ từ năm 2020 trở về trước (tại điểm b khoản 1 Điều 2).

- Sửa đổi căn cứ xem xét, quyết định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nêu tại khoản 1,khoản 2 Điều 3).

- Bổ sung quy định về phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp nhà nước (nêu tại Điều 7a).

- Sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ (Báo cáo tài chính, Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán) của doanh nghiệp có vốn góp nhà nước (nêu tại Điều 9).

- Sửa đổi Quy chế mẫu về chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nêu tại Phụ lục số 01).

- Thay thế Mẫu Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng (nêu tại Phụ lục số 03).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/5/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5662

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT16_17032023BTC[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt và thẩm định dự án đầu tư công tại Tp. HCM
blue-check Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND TP. Hà Nội
blue-check Các lưu ý khi lập Báo cáo kết quả đầu tư vốn nhà nước năm 2022
blue-check Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
blue-check Doanh nghiệp có vốn nhà nước cần khẩn trương nộp báo cáo tài chính năm 2022
blue-check Bỏ yêu cầu kiểm toán khi công bố BCTC giữa năm của doanh nghiệp nhà nước English attachment
blue-check Kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 tại các công ty do Bộ xây dựng quản lý
blue-check Thủ tục miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp English attachment
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách