LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về lập và thẩm định quy hoạch English attachment

Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (28 trang)
Posted: 15/8/2023 7:45:17 AM | Latest updated: 28/8/2023 3:38:14 PM (GMT+7) | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung về quy trình, thủ tục lập, thẩm định quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 12-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu