LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về tuyển dụng và cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (25 trang)
Posted: 19/9/2023 7:00:21 AM | Latest updated: 21/9/2023 11:15:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5786
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 152/2020/NĐ-CPstatus2 liên quan đến việc tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, khoản 4 Điều 1 Nghị định này đã bổ sung quy định miễn cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài được cử sang Việt Nam làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục thuộc cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 1 Nghị định này đã bổ sung quy định miễn đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trong các trường hợp: là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam; người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn, kỹ thuật cho dự án ODA; người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu; được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam;...

Về thủ tục đăng ký, báo cáo giải trình nhu cầu tuyển lao động nước ngoài; tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này đã sửa đổi thời hạn đăng ký là trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài (quy định cũ là trước ít nhất 30 ngày).

Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho một doanh nghiệp nhưng địa điểm làm việc tại nhiều tỉnh, thành thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, doanh nghiệp phải báo cáo trực tuyến cho Bộ Lao động và các Sở Lao động nơi người nước ngoài đến làm việc theo Mẫu số 17/PLI.

Về giấy phép lao động, có thể được cấp bản giấy theo Mẫu số 16/PLI hoặc bản điện tử theo Mẫu số 12/PLI.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 18-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5786

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Giấy phép lao độngCập nhật đến: 18-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu