LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài English attachment

Thông tư số 08/2022/TT-BGTVT ngày 16/6/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải (4 trang)
Posted: 17/6/2022 7:20:20 AM | Latest updated: 25/6/2022 10:07:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép vận tải thủy từ bờ ra đảo quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BGTVTstatus2 và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài quy định tại Thông tư 50/2016/TT-BGTVTstatus2 .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2022 và bãi bỏ Thông tư số 48/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 31/8/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 16-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT08-16062022BGTVT[EN].pdf
Dòng thời gian

Vận tải biển