LuatVietnam

stop-check Sửa đổi thủ tục thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn

Quyết định số 2378/QĐ-BTCstatus1 ngày 17/11/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (34 trang)
Posted: 1/12/2017 10:49:30 AM | Latest updated: 26/7/2022 6:21:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4363
LuatVietnam

Do có sự thay đổi về quản lý hóa đơn tại Thông tư số 37/2017/TT-BTCstatus1 ngày 27/4/2017, Quyết định này sửa đổi sửa đổi, thay thế các thủ tục về hóa đơn đã quy định tại Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 , gồm:

1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

2. Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

3. Thông báo phát hành hóa đơn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016.

Ghi chú về hiệu lực
Bị bãi bỏ kể từ ngày 01/7/2022, theo quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-BTC ngày 22/7/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Jun-2017
Hết hiệu lực 1-Jul-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4363
Văn bản thay thế

follow 1464/QĐ-BTC - Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Tên và MST của người mua trên hóa đơn phải khớp với hợp đồng mua bán English attachment
blue-check Một số loại hình dịch vụ được phép phát hành hóa đơn vào đầu tháng sau
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử