LuatVietnam

blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo viên công lập

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐTstatus2 , 02/2021/TT-BGDĐTstatus2 , 03/2021/TT-BGDĐTstatus2 , 04/2021/TT-BGDĐTstatus2 ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (16 trang)
Posted: 17/4/2023 7:38:32 AM | Latest updated: 17/4/2023 10:48:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5680
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định tại các Thông tư:

1. Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐTstatus2 về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập.

2. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐTstatus2 về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

3. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐTstatus2 về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

4. Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐTstatus2 về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023.

Kể từ ngày 3/11/2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 3/11/2015).

Việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập phải được hoàn thành và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vòng 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5680

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

light-check Danh mục công chức ngành kiểm dịch, kiểm lâm phải định kỳ chuyển đổi công tác
blue-check Quy chế vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức
light-check Quy định mới về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho công viên chức
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo viên công lập
blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
blue-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức English attachment
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ