LuatVietnam

Tạm dừng hoạt động TSCĐ do dịch, có được trích khấu hao và hạch toán chi phí?

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5438

hoi Không nêu tên
Trong năm 2021, Công ty chỉ hoạt động 3 tháng, còn lại phải tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Vậy xin hỏi toàn bộ chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC, Công ty có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN không?

luat Tổng cục Thuế:

Về chính sách thuế TNDN đối với trường hợp tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định do dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại công văn số 12452/BTC-TCT ngày 9/10/2020. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xem thêm

Tài sản cố định

otvet Máy móc thiết bị được trích khấu hao riêng với nhà đất
otvet Phần mềm kế toán có được trích khấu hao?
otvet Tạm dừng hoạt động TSCĐ do dịch, có được trích khấu hao và hạch toán chi phí?
otvet Thủ tục bán ra nước ngoài máy móc nhập khẩu đã nộp thuế
otvet Tạm dừng hoạt động do Covid, nếu dưới 9 tháng vẫn được tính khấu hao TSCĐ
otvet Ngân hàng cho thuê tài sản bảo đảm có bị tính thuế GTGT?
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu, đóng thuế theo giá bán hay trị giá khấu hao?
otvet Xe tải có bị khống chế trích khấu hao theo hạn mức 1,6 tỷ?
otvet Cho thuê lại một phần tòa nhà vẫn được trích khấu hao toàn bộ
otvet Phần diện tích văn phòng cho thuê có được trích khấu hao?
otvet Hàng xuất nội bộ để tạo tài sản cố định được miễn lập hóa đơn và không bị tính thuế
otvet TSCĐ ngừng hoạt động do dịch có được trích khấu hao?
otvet Máy móc đã hết khấu hao có cần khai chuyển mục đích khi thanh lý?
otvet Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ có được khai khấu trừ sau nhiều năm gián đoạn?
otvet Có được trích khấu hao ô tô khi mang cho thuê?
otvet Nhà đã khấu hao hết có được bồi thường khi bị thu hồi lại đất?
otvet Đã bỏ chính sách ân hạn nộp thuế GTGT cho tài sản cố định có giá trị lớn (trên 100 tỷ)
otvet Máy móc nhập để góp vốn có được tái xuất trả?
otvet Chuyển nhượng dự án ở tỉnh khác phải nộp 2% thuế GTGT vãng lai
otvet Rừng trồng có được xem là tài sản cố định?