LuatVietnam

Tham gia BHYT 5 năm liên tục sẽ được miễn phần viện phí vượt 10,8 triệu đồng/năm

Cập nhật 25/8/2023 | Đăng tải: LVN.5779

hoi Bạn đọc
Mẹ tôi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình 5 năm liên tục, hưởng 100% bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Mẹ tôi được hưởng chế độ miễn phí 100% cần có những điều kiện gì khi khám, chữa bệnh?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế khi đồng thời đạt đủ các điều kiện:

Tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên; Có số tiền cùng chi trả của các lần đi khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ ngày 1.7.2023 là 10.800.000 đồng); Đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám, chữa bệnh tại cùng một cơ sở khám, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh.

Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Xem thêm