LuatVietnam

Thanh toán tiền thuê nhà cho người thứ ba có được hạch toán chi phí?

Cập nhật 15/7/2022 | Đăng tải: LVN.5498

hoi Không nêu tên
Công ty của chúng tôi có thuê nhà của một cá nhân để tổ chức sản xuất kinh doanh. Chúng tôi có một số khó khăn để chi phí thuê nhà là hợp lệ xin nhờ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn giúp như sau.
Căn nhà chúng tôi ký hợp đồng thuê là với ông A (chủ quyền nhà do ông A đứng tên). Trong hợp đồng quy định công ty của chúng tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho ông A đối với việc cho thuê nhà này. Vì ông A lớn tuổi nên để cho người con đứng ra giao dịch và nhận tiền thuê nhà của công ty chúng tôi.
Chúng tôi xin hỏi
1/ Vì 2 người này là cha con ruột nên hàng tháng công ty chúng tôi chuyển tiền thuê nhà của ông A vào tài khoản của người con ở ngân hàng như vậy có đúng không?
2/ Khi nộp thuế thay cho ông A thì công ty chúng tôi lấy mã số thuế thu nhập cá nhân của người con để nộp thay được không? Vì ông A lớn tuổi và chưa đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân.

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (đã được sửa đổi bởi Thông tư 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính):

+ Tại Điều 8 quy định phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân:

“1. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế;

2. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này khai thuế, nộp thuế như sau:

a) Trường hợp khai thuế thay, nộp thuế thay cho đối tượng hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này thì tổ chức thực hiện khai thuế, nộp thuế theo tháng hoặc quý hoặc từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc năm dương lịch theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3. …Trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì áp dụng việc xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định đối tượng không phải nộp thuế theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

+ Tại Điều 16 quy định quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân:

“1. Hồ sơ khai thuế

b) Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản quy định tại tiết b điểm 8.5 Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân) theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê tài sản (áp dụng đối với tổ chức khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) theo mẫu số 01-2/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng). Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

2. Nơi nộp hồ sơ khai thuế

a) Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay. Riêng trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có thu nhập từ cho thuê bất động sản tại Việt Nam, hồ sơ khai thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi có bất động sản cho thuê.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

...

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản

b.1) Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay khai thuế theo tháng hoặc quý theo hướng dẫn tại điểm a khoản này.

b.2) Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

b.3) Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay nộp hồ sơ khai thuế năm là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

4. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế của tổ chức, cá nhân theo hướng dẫn tại Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế, cụ thể: Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.”

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

…”

Căn cứ các quy định trên, về nguyên tắc, trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhà với cá nhân ông A, thì việc hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Theo thỏa thuận tại Hợp đồng thuê tài sản, Công ty nộp thuế thay cho cho cá nhân ông A thì Công ty thực hiện việc tính, kê khai, nộp thuế thay theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 100/2021/TT-BTC). 

Việc Công ty ký hợp đồng thuê tài sản với cá nhân ông A (là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản), Công ty kê khai, nộp thuế thay cho ông A nhưng sử dụng mã số thuế thu nhập cá nhân của con ông A là không phù hợp quy định.

Xem thêm

Chứng từ thanh toán

otvet Điều kiện hạch toán chi phí thanh toán bằng thẻ cá nhân
otvet Thanh toán tiền thuê nhà cho người thứ ba có được hạch toán chi phí?
otvet Điều kiện hạch toán tiền hàng khi thanh toán cho bên thứ ba
otvet Có thể thỏa thuận thanh toán tiền hàng nhập khẩu cho bên thứ ba tại Việt Nam
otvet Bitcoin có được dùng để thanh toán ở Việt Nam?
otvet Thanh toán công tác phí dưới 50 triệu cần giấy tờ gì?
otvet Chi phí của Chi nhánh cùng tỉnh vẫn có thể đứng tên Công ty
otvet Mua bán cổ phần bắt buộc thanh toán qua ngân hàng
otvet Làm gì khi chuyển tiền nhầm tài khoản?
otvet "Hóa đơn 20 triệu" tính trên tổng giá trị các hóa đơn của cùng một người bán trong cùng ngày
otvet Có được chỉ định thanh toán hàng nhập khẩu sang nước thứ ba?
otvet Thanh toán qua tài khoản của đơn vị trực thuộc có được chấp nhận?
otvet Thanh toán TTR có thể khai hải quan theo mã “KC”
otvet Trị giá hàng hóa trả lại có được giảm trừ trực tiếp vào giá thanh toán?
otvet Thanh toán từ tài khoản của bên cho vay vẫn được khấu trừ thuế
otvet Hàng nhập khẩu có thể thanh toán qua bên thứ ba
otvet Điều kiện hạch toán vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng cá nhân
otvet Chứng từ thanh toán phát sinh sau thời điểm bên bán ngừng hoạt động không được chấp nhận
otvet Công tác phí thanh toán bằng thẻ của nhân viên vẫn được chấp nhận
otvet Giảm giá hàng xuất khẩu: được sử dụng thỏa thuận giảm giá thay chứng từ thanh toán