LuatVietnam

blue-check Thay mới 11 quy trình giải quyết thủ tục trong lĩnh vực việc làm (tại TP. HCM)

Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (77 trang)
Posted: 13/6/2022 2:34:28 PM | Latest updated: 14/6/2022 1:50:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 11 quy trình thủ tục mới trong lĩnh vực việc làm tại TP. HCM, bao gồm:

1. Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

2. Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

3. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch Covid-19

4. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

5. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

6. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

7. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

8. Xác nhận người lao động nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép

9. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

10. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

11. Giải quyết hỗ trợ học nghề

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình số 10, 15, 16, 17, 18, 19 ban hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-UBNDstatus2 ngày 7/4/2020 và quy trình số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-UBNDstatus2 ngày 08/2/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 10-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm