LuatVietnam

blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước tại Hà Nội

Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường, Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội (25 trang)
Posted: 24/4/2023 3:04:56 PM | Latest updated: 25/4/2023 3:13:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5688
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục mới, 17 thủ tục sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khai thác tài nguyên nước và khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nội dung cụ thể xem tại các Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 4139/QĐ-UBNDstatus1 ngày 07/7/2017; Quyết định số 2142/QĐ-UBNDstatus1 ngày 26/4/2019; Quyết định số 3648/QĐ-UBNDstatus1 ngày 18/7/2018.

Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản số 3, Mục I, Phần C, Phụ lục 2 và các thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-UBNDstatus2 ngày 01/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5688

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Khoáng sản

blue-check 17 thủ tục sửa đổi về cấp phép thăm dò và khai thác nước
blue-check Chuyển nhượng quyền khai thác mỏ có phải nộp thuế GTGT?
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước tại Hà Nội
blue-check Định hướng và chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2030
blue-check Lưu ý các trường hợp khai thác nước phải đăng ký hoặc xin giấy phép từ 20/3/2023
blue-check Quy định khung về sử dụng tài nguyên nước English attachment
blue-check Khoáng sản xuất khẩu phải có chứng từ nguồn gốc mới được thông quan
blue-check Về thủ tục xuất khẩu khoáng sản sau khi giấy phép khai thác hết hạn
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước tại Hà Nội
blue-check Khoáng sản còn tồn sau ngày giấy phép khai thác hết hiệu lực có được xuất khẩu?
blue-check Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát
blue-check Xuất khẩu kẽm oxit phải có giám định của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3
blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
blue-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment