LuatVietnam

light-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment

Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (41 trang)
Posted: 27/5/2022 1:40:25 PM | Latest updated: 13/6/2022 1:46:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5462 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Thông tư thay mới 02 Danh mục bao gồm:

1. Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (Phụ lục I).

2. Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (Phụ lục II).

Cần lưu ý, đối với sản phẩm có tích hợp chức năng của sản phẩm khác cũng thuộc Danh mục nhóm 2 thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm được tích hợp.

Đối với sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng của hai hay nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Thay thế Thông tư số 11/2020/TT-BTTTTstatus3 ngày 14/5/20202 và Thông tư số 01/2021/TT-BTTTTstatus3 ngày 14/5/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5462
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT02-16052022BTTTT[EN].pdf
Dòng thời gian

Công nghệ thông tin