LuatVietnam

blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)

Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 1/6/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường (28 trang)
Posted: 7/6/2022 11:13:11 AM | Latest updated: 8/6/2022 2:49:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn một số thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi tại TP. Hà Nội trong các lĩnh vực: cấp giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề đo đạc - bản đồ; cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt; đấu giá quyền khai thác khoáng sàn; cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; ...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1105/QĐ-UBNDstatus1 ngày 14/02/2017 và Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 07/07/2017.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính từ số 01 đến số 09, số 11, 12, 13 Mục (I) và số 01, 02 Mục (II) Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 8430/QĐ-UBND ngày 05/12/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Khoáng sản