LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế giao và nghiệm thu kết quả nghiên cứu KH&CN tại Tp. HCM

Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND TP. HCM về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (16 trang)
Posted: 30/8/2023 3:32:45 PM | Latest updated: 5/9/2023 5:34:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5778
LuatVietnam

Quy chế này quy định điều kiện đối với tổ chức, cá nhân đăng ký làm chủ trì nhiệm vụ KH&CN; trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức chủ trì nhiệm vụ, cá nhân là chủ nhiệm nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng tư vấn KH&CN; thẩm quyền tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2023.

Thay thế Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 và Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 31-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5778

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu