LuatVietnam

blue-check Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số địa phương English attachment

Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa (5 trang)
Posted: 30/5/2022 8:31:07 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:46:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5462 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Văn bản quy định việc thí điểm phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa giữ thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và quy hoạch chung đô thị trên cơ sở đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực khi các Nghị quyết số 35/2021/QH15, số 36/2021/QH15, số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ hết hiệu lực thi hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 27-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5462
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD15-27052022TTg[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quy hoạch