LuatVietnam

Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?

Cập nhật 16/3/2023 | Đăng tải: LVN.5659

hoi Bạn đọc
Nếu công ty ký HĐLĐ gộp cả thời gian thử việc, thì công ty có thể đóng BH bắt buộc cho NLĐ trong thời gian thử việc được không?

luat Bảo hiểm Xã hội TP. HCM:

- Căn cứ Luật BHXH năm 2014; Bộ Luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định: Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc; Người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp người lao động có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc.

- Căn cứ khoản 3 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu, người lao động nghỉ việc, đơn vị căn cứ quy định trên để thực hiện đóng BHXH cho người lao động.

Xem thêm