LuatVietnam

Thời hạn đăng ký người phụ thuộc được quy định thế nào?

Cập nhật 29/7/2023 | Đăng tải: LVN.5755

hoi Trần Thị Đủ (Đắk Lắk)
Tôi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mẹ đẻ vào ngày 21/3/2023. Tháng 5/2023, tôi làm thủ tục hoàn thuế. Tôi có được tính giảm trừ gia cảnh cho mẹ từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2022 hay không?
Theo trả lời của đơn vị thuế, tôi đăng ký giảm trừ vào ngày 21/3/2023 là không được giảm trừ. Vậy, đơn vị thuế trả lời có đúng không?

luat Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk:

Để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định: 

"Căn cứ Tiết c2.3 Điểm c.2 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại Tiết d.4 Điểm d Khoản 1 Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó".

Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng trả lời để bà Trần Thị Đủ biết và thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm