LuatVietnam

blue-check Thu hộ - chi hộ giữa các công ty liên kết có cần khai báo?

Công văn số 59257/CTHN-TTHT ngày 15/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp (2 trang)
Posted: 17/8/2023 7:25:08 AM | Latest updated: 17/8/2023 10:29:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5765
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty có ủy quyền cho Công ty liên kết ký hợp đồng dịch vụ tư vấn trước khi thành lập thì khi Công ty liên kết chuyển giao lại giá trị hợp đồng tư vấn này cho Công ty chỉ phát sinh giao dịch thu hộ, chi hộ và không thuộc các giao dịch liên kết phải kê khai theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

Tuy nhiên, trường hợp giữa Công ty và Công ty liên kết có phát sinh giao dịch mua, bán, trao đổi thì các giao dịch này là giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5765

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Thu hộ - Chi hộCập nhật đến: 15-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu