LuatVietnam

Thu lãi chậm thanh toán có cần xuất hóa đơn và nộp thuế?

Cập nhật 11/1/2023 | Đăng tải: LVN.5621

hoi Không nêu tên
Ngân hàng tôi có ký hợp đồng mua bán nợ với công ty A. Theo đó Ngân hàng tôi là bên bán Nợ, công ty A là bên mua Nợ. Theo thỏa thuận trong hợp đồng việc thanh toán của bên mua Nợ cho bên bán Nợ sẽ thực hiện theo tiến độ:
Đợt 1: Thanh toán số tiền X, vào ngày 20/01/23
Đợt 2: thanh toán số tiền Y, vào ngày 20/04/23
Đợt 3: Thanh toán số tiền Z, vào ngày 20/07/23
Đồng thời phát sinh phí chậm trả: là phí mà bên mua Nợ phải trả cho bên bán Nợ khi bên mua Nợ thanh toán từng lần theo tiến độ, với mức phí chậm trả tính trên số tiền chưa được thanh toán là 10%/năm, được thanh toán 03 tháng/lần. Cụ thể số tiền phí chậm trả được xác định:
- Ngày 20/01/23: số tiền A
- Ngày 20/04/23: số tiền B
- Ngày 20/07/23: số tiền C
Vậy đối với phí chậm trả này bên Ngân hàng tôi có phải xuất hóa đơn cho công ty A không? Nếu có thì thuế suất bao nhiêu?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng

+ Tại khoản 8 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

đ) Bán nợ;

...”

+ Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

..”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp Ngân hàng có phát sinh hoạt động bán nợ thì hoạt động bán nợ phù hợp theo quy định pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Đối với khoản phí chậm trả phát sinh nếu được xác định là khoản thu về bồi thường bằng tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 5  Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì Ngân hàng không lập hóa đơn mà chỉ lập chứng từ thu, bên mua lập chứng từ chi theo quy định.

Về vướng mắc cụ thể của Ngân hàng, đề nghị Ngân hàng có văn bản kèm theo hợp đồng mua bán nợ, tài liệu liên quan gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Ngân hàng để được hướng dẫn theo quy định./.

Xem thêm

Kế toán

otvet Hàng biếu tặng nhân viên có được xuất chung 01 hóa đơn?
otvet Thu lãi chậm thanh toán có cần xuất hóa đơn và nộp thuế?
otvet Nợ đã đến hạn nhưng không bị đòi có mặc nhiên được xóa nợ?
otvet Trường hợp nào phải xuất hóa đơn và tính thuế đối với khoản chi hộ?
otvet Tên hàng trên hóa đơn nếu là tiếng nước ngoài phải kèm theo tên tiếng Việt
otvet Cách lập HĐĐT cho mặt hàng không chịu thuế GTGT
otvet Hóa đơn học phí có cần ghi rõ môn học?
otvet Trả lại hàng nhập khẩu cũng phải lập hóa đơn
otvet Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình theo quyết toán
otvet Có thể xuất chung HĐĐT điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót trong kỳ
otvet Được phép hủy HĐĐT phát hành cho cá nhân nếu bị trả lại hàng
otvet Hàng không phải nộp thuế GTGT, cột thuế suất trên HĐĐT sẽ ghi “KKKNT”
otvet Hóa đơn thu học phí có bắt buộc ghi rõ môn học?
otvet Nhận lại phí bảo hiểm đóng thừa phải xuất hóa đơn
otvet Không bắt buộc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với chi nhánh phụ thuộc
otvet Hóa đơn xuất khẩu lập sau ngày thông quan có bị phạt?
otvet Tốt nghiệp chuyên ngành nào được thi chứng chỉ kế toán viên?
otvet Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng HĐĐT nếu nộp thuế theo kê khai
otvet Hóa đơn ăn uống có được xuất kèm bảng kê?
otvet Ngày ký số trên HĐĐT có thể khác ngày lập