LuatVietnam

Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu

Cập nhật 20/3/2023 | Đăng tải: LVN.5662

hoi Thạch Thị Rích Thi (Trà Vinh)
Tôi có khoảng 1.000 m2 đất, chưa có giấy tờ nào về quyền sử dụng đất. Nay tôi muốn làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được không? Nếu được thì cần những giấy tờ, thủ tục gì, lệ phí như thế nào và đăng ký tại đâu?

luat Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh:

Theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để được xem xét cấp Giấy chứng nhận lần đầu, người sử dụng đất phải lập và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (Bộ phận Một cửa).

Thành phần hồ sơ được quy định tại Điểm a, b, c, đ và Điểm g Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, bao gồm:

"a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

g) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế".

Về thực hiện nghĩa vụ tài chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển cơ quan thuế xác định sau khi hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký do người sử dụng đất nộp. Nghĩa vụ tài chính được xác định khác nhau theo nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, loại đất, diện tích đất được thể hiện tại hồ sơ địa chính và hồ sơ đăng ký của người sử dụng đất.

Về phí và lệ phí: Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu (theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa XI - kỳ họp thứ 5) như sau: Đất nông nghiệp diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2, mức thu 140.000 đồng/hồ sơ. Đất phi nông nghiệp diện tích từ 1.000 m2 đến 3.000 m2, mức thu 180.000 đồng/hồ sơ.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn (theo quy định Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX - kỳ họp thứ 4): Trường hợp không có nhà và tài sản gắn liền với đất: 12.500 đồng/01 giấy; trường hợp có nhà và tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/01 giấy.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Có được khởi kiện cò đất chiếm giữ trái phép sổ đỏ?
otvet Không bắt buộc cập nhật số CCCD trên sổ đỏ
otvet Đất có nguồn gốc giao sản xuất có được phép chuyển nhượng?
otvet Không có tên trên hợp đồng mua đất có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?
otvet Điều kiện hợp thức hóa đất mua bằng giấy tay
otvet Từ 20/5/2023, căn hộ du lịch sẽ được cấp sổ đỏ
otvet Xác định quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở như thế nào?
otvet Chung cư có được phép cấm khách vãng lai ra vào khuôn viên?
otvet Mỗi tỉnh có quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa
otvet Thủ tục bán đất sở hữu chung khi vợ hoặc chồng không minh mẫn
otvet Đất có giấy chứng nhận tạm thời có được xét cấp sổ đỏ?
otvet Đất tự khai hoang có được công nhận quyền sở hữu?
otvet Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính thực hiện như thế nào?
otvet Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?
otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Đất bị lấn chiếm có được tách sổ?
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp