LuatVietnam

Thủ tục điều chỉnh dự án khi phát sinh tăng tổng mức đầu tư

Cập nhật 22/8/2022 | Đăng tải: LVN.5522

hoi Lê Đình Thiết (Khánh Hòa)
Đơn vị tôi đang quản lý một dự án đầu tư xây dựng. Hồ sơ báo cáo kinh tế-kỹ thuật được duyệt năm 2018 với tổng mức đầu tư là 13,5 tỷ đồng, vì vướng giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Hiện tại, dự án phát sinh khối lượng với giá trị khoảng 1 tỷ đồng do hoàn chỉnh thiết kế đấu nối với Quốc lộ 1, chi phí giải phóng mặt bằng cập nhật hiện nay tăng thêm khoảng 6,5 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 21 tỷ đồng, vượt 15 tỷ đồng mức quy định lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật.
Vậy đơn vị tôi phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi hay chỉ điều chỉnh báo cáo kinh tế-kỹ thuật?

luat Bộ Xây dựng:

Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 1, Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 10, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 10, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với việc điều chỉnh dự án (đã lập và phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng) làm tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án vượt 15 tỷ đồng như nêu tại câu hỏi của ông Thiết, ông cần nghiên cứu các quy định nêu trên và căn cứ nội dung cụ thể của dự án để xác định dự án điều chỉnh thuộc trường hợp lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh hoặc thuộc trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư trong nước

otvet Xây thêm nhà xưởng phải làm thủ tục điều chỉnh dự án
otvet Có được thực hiện dự án nhà máy trong vùng nguyên liệu?
otvet Đất nông nghiệp có được góp vốn vào dự án nhà ở?
otvet Nhận chuyển nhượng đất thuê có được kế thừa ưu đãi miễn giảm tiền thuê?
otvet Cơ quan nào phê duyệt dự án nhà ở thuộc diện không đấu giá quyền sử dụng đất?
otvet Thay đổi công nghệ xử lý nước thải của dự án phải đánh giá lại tác động môi trường
otvet Thủ tục điều chỉnh dự án khi phát sinh tăng tổng mức đầu tư
otvet Tăng tổng mức đầu tư dự án, lập báo cáo điều chỉnh như thế nào?
otvet Xây trường học trên đất thương mại phải làm thủ tục chuyển mục đích
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được phép gia hạn tiến độ trên 24 tháng?
otvet Điều kiện sửa đổi hình thức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
otvet Chủ đầu tư có được hoàn trả tiền ký quỹ nếu dự án chậm tiến độ?
otvet Dự án đầu tư sai phạm trong trường hợp nào sẽ bị dừng hoạt động?
otvet Dự án đầu tư có bị khống chế số lần gia hạn tiến độ?
otvet Có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu dự án phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng?
otvet Thuê sản xuất phần mềm có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Dự án điện mặt trời có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Công ty phần mềm vốn trong nước có được ưu đãi thuế?
otvet Lập Công ty trong khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?
otvet Sản xuất sản phẩm từ rác thải có được ưu đãi đầu tư?