LuatVietnam

blue-check Thủ tục khai nộp tiền cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước

Quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 9/2/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (16 trang)
Posted: 1/3/2023 1:22:10 PM | Latest updated: 2/3/2023 3:54:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5651
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Khai, nộp NSNN tiền thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm khai nộp tiền thu từ chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, bán, chuyển đổi doanh nghiệp) hoặc chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ theo thời hạn quy định tại Điều 7 Thông tư 57/2022/TT-BTC .

Tờ khai số tiền thu phải nộp áp dụng theo mẫu quy định tại Điều 7 Thông tư 57/2022/TT-BTC, nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5651

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Mẫu Hợp đồng ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Sổ đăng ký cổ đông English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần
blue-check Mẫu Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Thủ tục khai nộp tiền cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Điều lệ công ty phải quy định rõ việc phân quyền giữa các chức danh lãnh đạo English attachment
blue-check Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ
blue-check Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Quy trình mới về cấp, gia hạn Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment
blue-check Về định mức và quy trình chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment