LuatVietnam

blue-check Thủ tục mới về xử lý tài chính khi thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty nhà nước

Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (11 trang)
Posted: 16/9/2015 8:12:25 AM | Latest updated: 21/9/2015 8:53:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3813
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn về trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH MTV là công ty con của công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CPstatus1

Riêng việc tổ chức lại công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên và việc chuyển đổi công ty TNHH MTV hoặc một nhóm công ty theo hình thức công ty mẹ con được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với các công ty TNHH MTV Nông, Lâm nghiệp, ngoài việc áp dụng theo Thông tư này, trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định khác thì áp dụng theo pháp luật chuyên ngành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2015 và bãi bỏ Thông tư số 38/2005/TT-BTCstatus1 ngày 18/5/2005.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Oct-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3813

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Mẫu Hợp đồng ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Sổ đăng ký cổ đông English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần
blue-check Mẫu Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Thủ tục khai nộp tiền cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Điều lệ công ty phải quy định rõ việc phân quyền giữa các chức danh lãnh đạo English attachment
blue-check Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ
blue-check Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Quy trình mới về cấp, gia hạn Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment
blue-check Về định mức và quy trình chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment